A honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő neve:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

3. Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

Emailen: latogato@skanzen.hu

Telefonon: 06-26/502-537

4. Adatkezelési nyilvántartási száma:

NAIH-73483/2014.

5. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatok kezelése a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a honlapon regisztrált felhasználók és hírlevélre feliratkozók tekintetében történhet. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásokat, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-ei, 2016/679 sz. rendelete, valamint az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.1§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

Hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok:

Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.

A megadott adatoknak a www.skanzen.hu oldalon való regisztrációkor és bejelentkezés alatti használata: A Szolgáltató az itt megadott adatokat semmilyen módon nem tárolja, az ezzel kapcsolódó felhasználói fiók kizárólag a felhasználói felületen való egyedi rendszerezést segítik elő (pl. kedvenc tartalmak rendezése).

Tájékoztatjuk a weboldal látogatóit, hogy az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

8. Az adatkezelés célja:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Hírlevél:

Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó töröltetheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található leiratkozásos hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést a hirlevel@skanzen.hu emailcímen jelenthetik be.

 

A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:

1. A honlapon való első regisztráció alkalmával a hírlevél-feliratkozásnál nevének és e-mail címének megadásával, hírlevél-feliratkozáshoz való hozzájárulással és az adatkezelési szabályzat elfogadásával.

2. A honlap jobb felső sarkánál használható ikonok közül a levél ikonra kattintva, nevének és e-mail címének megadásával, hírlevél-feliratkozáshoz való hozzájárulással és az adatkezelési szabályzat elfogadásával.

Google Analytics:

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

9. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

10. A személyes adatok törlése és módosítása:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a latogato@skanzen.hu címre vagy postán a Szabadtéri Néprajzi Múzeum / 2000 Szentendre, Sztaravodai út (hsz. nélkül) postacímre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Adatfeldolgozók megnevezése:

Honlap, honlapregisztráció:

Garba Royal Kft.

Hírlevél:

Mailchimp

12. Adatfeldolgozók címe:

Honlap, honlapregisztráció:

Garba Royal Kft.

1041 Budapest, Árpád út 39-43.

Hírlevél:

The Rocket Science Group, LLC 
675 Ponce de Leon Ave NE 
Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 

13. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

14. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az adatkezelő tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a szolgáltató biztonságos, szerverparkban elhelyezett,  szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A hírlevél-kiküldő rendszer (Mailchimp) tekintetében az adatkezelés biztonságát az  EU-US Privacy Shield egyezményéhez való csatlakozás garantálja.

15. Adattovábbítás:

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A fenti kivételeken kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatot harmadik személy részére nem adja át.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a latogato@skanzen.hu címre kell eljuttatni, amire 15 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

18. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel a latogato@skanzen.hu emailcímen fordulhat hozzánk vagy Bayer Alexandra online kommunikációs munkatárshoz: bayer.alexandra@skanzen.hu.

 

Dr. Kovács József László: Rögös utakon. Auf steinigen Wegen

Rögös utakonA budaörsi németek 1946/47-es elűzése a kitelepítettek és az itthon maradottak visszaemlékezései alapján.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 2005.

 

 

 

Steinhauser Klára: Régi budaörsi családok. Alte Budaörser Familien

Régi budaörsi családokÉletútinterjúk a kitelepítés után itthon maradt budaörsi német családokkal, benne fotók a régi Budaörsről és lakóiról.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 2004.

 

 

 

Steinhauser Klára: Régi budaörsi családok 2. – Alte Budaörser Familien 2.

Régi budaörsi családok 2jpgÉletútinterjúk a kitelepítés után itthon maradt budaörsi német családokkal, benne fotók a régi Budaörsről és lakóiról.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 2007.

 

 

 

Franz Wendler és a Kőhegyi Kápolna 150 éve. Franz Wendler und die 150 Jahre der Steinberg-Kapelle

Franz Wendler és a Kőhegyi KápolnajpgBudaörs 1855-ben épült és 2003-ban újjáépült kápolnájának története, levéltári dokumentumokkal és fotókkal.

Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata – Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2004.

Hamarosan...

 

Gajdos-Frank Katalin: Megfigyelve. Az Állambiztonsági Szolgálatok jelentései a magyarországi németekről 1945 és 1956 között 

MegfigyelveA szerző a német nemzetiség második világháború utáni történetének egy eddig kevésbé kutatott részét mutatja be: a magyar állambiztonság tevékenységét a magyarországi németekkel szemben, elsősorban Magyarország szovjetizálódása alatt, valamint az ezt követő Rákosi-korszakban.

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2016.

Ára: 2 500 Ft

 

 Jaszmann Gabriella: Mesélő házak – Häuser die uns erzählen

Mesélő házakA magyarországi német tájházakat és helytörténeti gyűjteményeket kétnyelvű leírásokkal bemutató, képekkel gazdagon illusztrált könyv.

Belyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2010.

Ára: 900 Ft

 

 

 Dr. Riedl Ferenc: Szülőföldünk Budaörs – Budaörser Heimatbuch

HeimatbuchBudaörs helytörténetét és hagyományait bemutató kötet magyar és német nyelven.

Bleyer Jakab Helytörténet Gyűjtemény, Budaörs, 2016.

Ára: 3 000 Ft

 

 

 

 Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény. Egy épült, aminek múltja van – Jakob Bleyer Heimatmuseum. Ein Haus mit Vergangenheit

kiállításvezetőMagyar és német nyelvű kiállításvezető a 2018-ban megnyílt állandó kiállításról. A füzet tartalmazza múzeumunk 30 éves történetét, valamint egy rövid összefoglalót Budaörs látnivalóiról.

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2018.

Ára: 250 Ft

 

 

 Jogfosztások Budaörsön – Entrechtungen in Budaörs (1944–1948)

Jogfosztások BudaörsönMagyar-német nyelvű tanulmánykötet a budaörsi németek kitelepítéséről.

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2010.

Ára: 1 500 Ft

 

 

 

 Szabadegyetemi előadások a Heimatmuseumban 2015/2016

Szabadegyetemi előadásokA kötetben szereplő nyolc előadás nagyrészt doktoranduszok tollából származik, és elsősorban a hazai németséggel foglalkozó történeti, néprajzi témákat dolgoznak fel.

Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2016.

Ára: 1 000 Ft

 

 

 

BUDAÖRS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadványai

 

Budaörser Hausbuch

HausbuchEgy budaörsi asszony naplója a századforduló, az első világháború és az 1920-as évek Budaörséről, német-magyar nyelven.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 2014.

Ára: 2 000 Ft

 

 

Budaörsi Passió – Budaörser Passion

Budaörsi PassióA Budaörsi Passiójáték 1933-as eredeti előadásának német és magyar nyelvű szövegkönyve.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat – Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, 2003.

Ára: 500 Ft

 

 

Jakob Bleyer

Jakob BleyerKétnyelvű tanulmánykötet a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola fennállásának 20 éves évfordulójára.

Budaörs, 2008.

Ára: 1 000 Ft

 

 

Régi budaörsi családok 3. – Alte Budaörser Familien 3.

Régi budaörsi családok 3jpgÉletútinterjúk kitelepített budaörsi német családokkal, benne fotók a régi Budaörsről és lakóiról

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 2011.

Ára: 4 000 Ft

 

 

 

Magyarországi német fúvószene 1. – Ungarndeutsche Blasmusik 1.

fúvószenei kottákMegjelent Herczog Szilveszter budaörsi zeneszerző halálának 40. évfordulója alkalmából. A kötet zenekarok részére tartalmazza Herczog Szilveszter néhány művét 29 szólamra írva.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 2008.

Ára: 15 000 Ft

 

 

Magyarországi német fúvószene – Ungarndeutsche Blasmusik

Herczog CDHerczog Szilveszter zeneszerző művei (dupla CD).

Ára: 2 500 Ft

 

 

 

 

Sváb passió – dokumentumfilm

Sváb passióBuglya Sándor dokumentumfilmje az 1946/1947-es kitelepítésről.

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat, Budaörs, 1988/1989.

Ára: 500 Ft

 

 

 

EGYÉB kiadványok

 

Boross Nóra – Várhegyi István: Budaörs keresztjei – Kreuze in Budaörs

Budaörs keresztjeiBudaörs háború előtt épült kőkeresztjeinek története a budaörsiek emlékezetében. Kétnyelvű kiadvány.

Budaörs, 2010.

Ára: 2 200 Ft

 

 

Budaörs – Wudersch (Látnivalók – Sehenswürdigkeiten)

Budaörs látnivalókA Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára sorozat Budaörsöt bemutató kétnyelvű kötete, mely a város történetét és nevezetességeit mutatja be.

TKM Egyesület, 2004.

Ára: 500 Ft

 

 

Marchut Réka: Töréspontok. A Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920–1948)

TöréspontokHat Buda környéki német település (Budaörs, Csobánka, Dunabogdány, Nagykovácsi, Pilisszentiván, Vecsés) kitelepítésének története országos és nemzetközi kitekintéssel, olvasmányosan és tudományos igénnyel.

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Történelmi Társulat – Budaörsi Passió Egyesület, Budapest – Budaörs, 2014.

Ára: 2 000 Ft

 

A Heimatmuseum épületében, a tájházban megtekinthető egy állandó helytörténeti tárlat, két enteriőr szoba (tisztaszoba, konyha), valamint az aktuális időszaki kiállítás. Mindehhez tartozik egy Galéria is, mely az irodaépületben kapott helyet. Itt alkalmanként képzőművészeti kiállításokat láthatnak a látogatók.

A múzeum nyitva tartási idejében szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, de előzetes bejelentkezést követően más időpontban is tudunk látogatókat fogadni.

Virtuális séta Budaörsön

EureG

Elfogadja a sütiket, hogy értsük hogyan találta meg oldalunkat és milyen tartalmakat talál hasznosnak?
Rendben Nem fogadom el